Zasady układania gontów
Zastosowanie
Przygotowanie podłoża
Montaż pasa startowego
Montaż gontów
Wentylacja dachu
Prace wykończeniowe
Uwaga końcowa
Zastosowanie
Gonty asfaltowe MATIZOL są materiałem pokryciowym do krycia dachów pochyłych, o nachyleniu połaci 12 – 75°, w budownictwie indywidualnym, wielorodzinnym, a także przemysłowym. Gonty MATIZOL znajdują również zastosowanie przy renowacji starych pokryć dachowych. Warunkiem ich zastosowania jest reperacja i oczyszczenie istniejącego pokrycia. W przypadku, gdy stare pokrycie jest w znacznym stopniu zniszczone i/ lub zawilgocone, należy je usunąć. Montaż gontów odbywa się poprzez przybicie gwoździami do podłoża.

g1 - Matizol

Przygotowanie podłoża
Przystępując do krycia dachu przy użyciu gontów asfaltowych MATIZOL należy najpierw wykonać wszystkie niezbędne prace wstępne polegające na przygotowaniu podłoża oraz wykonaniu przewidzianych obróbek blacharskich. Podłoże powinno być stabilne, równe, ciągłe i odporne na wilgoć. Najlepszym podłożem pod gonty asfaltowe są płyty OSB. Podłoże może być wykonane również z desek lub sklejki wodoodpornej. Deski powinny być równej szerokości, nie większej niż 15 cm. Pył, wióry i inne zanieczyszczenia należy usunąć przed rozpoczęciem prac. Na wykonanym deskowaniu należy zamocować jedną warstwę papy podkładowej na welonie szklanym (PV/64) lub Membranę Dachową MATIZOL. Jeżeli gonty nie będą układane bezpośrednio po ułożeniu warstwy podkładowej, należy wykonać podkład z Membrany Dachowej MATIZOL. W takim przypadku, jako podkład pod gonty, dopuszcza się również zastosowanie papy W/PV – SBS. Nigdy nie stosować papy na tekturze. Miejsce szczególnie narażone na wnikanie wody (np. kosze zlewowe) wzmocnić dodatkowym pasem papy z wkładką poliestrową o szerokości minimum 100cm.

przygotowanie podloza - Matizol

Montaż pasa startowego
Krycie dachu gontami rozpoczyna się od okapu. Pas startowy gontów układa się noskami ku górze. Odwrócone pasy gontów podkleja się klejem do gontów MATIZOL i mocuje gwoździami papowymi. Następny pas gontów kładzie się tak, żeby dolna krawędź nosków pokrywała się z dolną krawędzią gontów ułożonych noskami ku górze i była przesunięta o połowę modułu w stosunku do pasa startowego.

g5 - Matizol

Montaż gontów
montaz gontow - Matizol

Sąsiadujące ze sobą gonty układa się na styk i przybija za pomocą gwoździ papowych pierścieniowych lub skrętnych z dużym łbem, najlepiej ocynkowanych o długości 25-35 mm w odległości około 1,5 cm nad wycięciami miedzymodułowymi. Do montażu nie należy stosować zszywek ani wkrętów. Drugą i każdą następną warstwę układa się w ten sposób, żeby była ona przesunięta w stosunku do poprzedniej o połowę modułu. Gonty należy układać tak, aby wierzchołki nosków przykrywały gwoździe mocujące warstwę poprzednią i pokrywały się z górną krawędzią wycięcia międzymodułowego. Taki sposób układania zapewnia dwukrotne przybicie każdego pasa gontów: pierwszy raz – bezpośrednio do podłoża i drugi – w trakcie przybijania następnej warstwy.

g4 - Matizol

Układanie gontów asfaltowych na dachu powinno się odbywać w temperaturze powyżej 10°C. Temperatura optymalna to +15°C do 25°C. Montaż nie może odbywać się podczas opadów atmosferycznych. Gdyby prace montażowe zostały przerwane przez opady deszczu, dalsze prace mogą być kontynuowane po dokładnym osuszeniu podłoża. Jeżeli montaż gontów odbywa się w okresie jesienno – wiosennym (październik – marzec) lub w strefach działania silnych wiatrów i w miejscach mało nasłonecznionych oraz przy nachyleniu połaci ponad 60o wymagane jest punktowe podklejenie nosków gontów klejem do gontów MATIZOL. Klej aplikować plackami o średnicy ok. 1 cm w odległości 3-5 cm powyżej wycięcia międzymodułowego, a następnie docisnąć. Temperatura podłoża dla kleju powinna wynosić od +5oC do +35OC. Jeżeli w ciągu miesiąca od chwili montażu gotów nie nastąpi ich sklejenie, należy również dokonać podklejenia nosków, ponieważ oznacza to, że warunki atmosferyczne (wiatry, nasłonecznienie, itp.) nie pozwalają na samoistne sklejenie się gontów.

W okresie upałów nie należy wynosić wszystkich gontów na dach, ponieważ ich nadmierne nagrzanie może być przyczyną trudniejszego oddzielania folii zabezpieczającej spodnią ich powierzchnię, którą przed montażem należy bezwzględnie usunąć. Nie usuwać paska folii z górnej krawędzi spodniej strony gonta. Nie należy używać gontów o różnych oznaczeniach partii na tej samej połaci dachowej. Różnice odcieni barwy występujące na gontach są naturalną cechą tego typu pokrycia i nie są wadą Dla zminimalizowania ewentualnej różnicy odcieni barwy, gonty w czasie układania powinny być pobierane na przemian z różnych paczek.

Wentylacja dachu
Bardzo istotnym zagadnieniem jest wykonanie odpowiedniej i prawidłowej wentylacji dachu, która ma za zadanie usunięcie pary wodnej z jego warstw zwłaszcza wtedy gdy, jest on ocieplany. Skuteczna jest wentylacja oparta na naturalnej cyrkulacji powietrza. W tym celu pomiędzy warstwa izolacji termicznej, a deskowaniem należy utworzyć szczelinę o wysokości min. 4 cm oraz wykonać otwory wlotowe (pod okapem) i wylotowe (w kalenicy lub na połaci dachu nie dalej niż 50 cm od linii kalenicy). Wywietrzniki połaciowe należy rozmieścić tak aby każda przestrzeń międzykrokwiowa była wentylowana.

wentylacja dachu - Matizol

Prace wykończeniowe
Wykonując pokrycie z gontów na dachu układamy je aż do kalenicy. Wystające ponad nią części pasów gontu odciąć, pozostałą część podkleić klejem do gontów MATIZOL i przybić gwoździami papowymi.

image011 - Matizol

Obróbkę kalenicy można wykonać z pojedynczych modułów gontów lub gotowymi gąsiorami tak, jak pokazano na rysunku. Klej bitumiczny należy nanieść na spodnią stronę gonta tak, jak pokazano na rysunku. Należy go delikatnie ugiąć dopasowując do rzeczywistego kształtu dachu. Po uformowaniu przybić do połaci dachowej po obu stronach kalenicy. Łebki gwoździ muszą być przykryte przez następny przybijany moduł. Pojedyncze gąsiory układamy w taki sposób, żeby punkt B z elementu 2 pokrywał się z punktem A z elementu 1 (rysunek). Przy takim sposobie obróbki zużycie gąsiorów wynosi 6,25 szt. na 1mb kalenicy. Identycznie wykonuje się obróbkę naroża.

image014 - Matizol

Do obróbki elementów wykończeniowych takich jak np. kosz zlewowy należy stosować papę na włókninie poliestrowej. Zaleca się, aby w przypadku użycia papy, minimalna szerokość pasa wynosiła 50 cm, mocowanie mechaniczne powinno znajdować się minimum 20 cm od linii kosza.

Poniżej zaprezentowano rozwiązanie z zastosowaniem izolacji kosza z papą o szerokości 100 cm.

image015 - Matizol

Uwaga końcowa
Gonty asfaltowe Matizol przed ułożeniem na dachu należy przechowywać w miejscu suchymi i przewiewnym, w pomieszczeniu zadaszonym. W czasie przechowywania nie wolno ustawiać jednej palety z gontami na drugiej.

Własności użytkowe pokrycia dachowego wytworzonego z przedmiotowych gontów zależą nie tylko od własności wyrobu określonych w normie, lecz również od konstrukcji, metody montażu i wykonawstwa dachu rozumianego jako całość w połączeniu ze środowiskiem i warunkami użytkowania.